ua en

Збірник наукових праць.

Серія: галузеве машинобудування, будівництво

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Автору

Вимоги до оформлення статей
у «Збірник наукових праць. 
Серія: галузеве машинобудування, будівництво»

 

Наукове фахове видання «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися.

 

Загальні вимоги до оформлення матеріалів

Статті подаються в електронному вигляді файлом Word 97 − 2003 в форматі *.doc (прохання не подавати статті файлом Word 2007 − 2010 в форматі *.docх).
Назва файлу набирається латиницею і має містити прізвище першого автора та дату подання матеріалу (наприклад, Petrenko_20_09_2015.doc).

Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва − 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал,
поля – 2,5 см з усіх боків, абзацний відступ − 1,0 см.

Статті подаються українською, російською чи англійською мовою і друкуються після погодження лише англійською мовою.

 

Обов’язкові елементи статті:

− індекс УДК;

− прізвище, ініціали (якщо авторів кілька – кожного автора); науковий ступінь, вчене звання, код ORCID, електронна адреса та  місце роботи;

− заголовок;

− анотація;

− ключові слова (3 − 5 термінів у називному відмінку);

− основний текст статті (обсяг не менше ніж 5 стор.).

Прізвище, ініціали; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи; заголовок; анотація; ключові слова – повторюються англійською (0,5 стор.) та українською мовами (обсяг0,5стор.).

Структура основного тексту статті згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. (Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.) повинна мати такі необхідні елементи (назви структурних елементів в тексті статті потрібно виділити жирно):

– вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями);

− аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми (бажано, щоб це був аналіз останніх публікацій у фахових журналах)
і на які спирається автор;

− виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

– постановка завдання (формулювання мети та методів дослідження проблеми, що розглядається у статті);

– основний матеріал і результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

− висновки (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розроблень);

− список використаноїлітератури оформляється згідно з вимогами ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». У першу чергу до списку вносять літературу, яку автор використовує в огляді останніх джерел досліджень і публікацій, при цьому не менше ніж половина посилань має бути на закордонні видання.

 

Таблиці слід виконувати в редакторах Excel чи Word без заливання. Кожна таблиця має бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули мають бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об’єкт (розмір full – 12 pt).

Ілюстрації виконуються у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі *.wmf чи *.tiff. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї.
Кожна ілюстрація має бути надрукована з відповідним підрисунковим написом та нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Просимо розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі й наявності пробілів до і після тире.

Разом зі статтею подаються:

− відомості про автора (авторська довідка): прізвище, ім’я, по батькові (повністю); вчене звання, вчений ступінь; посада, місце роботи; контактні адреси й телефони, e-mail; адреса, на яку надсилати примірник журналу; назва статті;

− рецензія доктора технічних наук (2 шт.) з рекомендацією до друку обов’язкова для статей аспірантів, здобувачів і кандидатів наук.

 

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, до друку не приймаються.

Подані матеріали підлягають додатковому рецензуванню членів редколегії або провідних фахівців за науковими напрямами, тому можуть бути повернені авторам на доопрацювання.

Остаточне рішення щодо публікації статті приймає редакційна колегія видання.

Відхилений оригінал не повертається.

 

Вартість публікації статті – 50 грн. за кожну повну чи неповну сторінку.
Оплата
здійснюється тільки після підтвердження прийняття статті до друку.

 

Матеріали надсилати за адресою:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

Першотравневий просп., 24, науково-дослідницька частина,

м. Полтава, 36011.

Контактна особа: Левченко Олена Дмитрівна,

тел. роб. (053 22) 2 98 75,

е-mail: v171@pntu.edu.ua .

Сайт університету: www.pntu.edu.ua

 

Платіжні реквізити:

ДКСУ, МФО 820172, Код 02071100

Р/р 31258206209727

Отримувач Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Призначення платежу «За публікацію статті, ПІБ автора»

Код доходу 225010200

Просимо після відправлення матеріалів обов’язково зателефонувати або зв’язатися електронною поштою, щоб упевнитися в отриманні матеріалів та рішенні редакційної колегії щодо публікації статті.

 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю!

 

Прізвище

Савченко

Ім’я

Олена

По батькові

Іванівна

Вчене звання

-

Науковий ступінь

-

Посада

аспірант кафедри ……

Назва організації

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Службовий телефон

-

Домашній телефон

(06153)……

Мобільний телефон

8-050-…….

E-mail

…….@ukr.net, …….@gmail.com

Назва статті

……

Поштова адреса, на яку слід надіслати примірник

Савченко О.І.

вул. Ст. Фронту, 22, кв. 18, м. Бердянськ, Запорізька обл.,

Україна, 71102

 

Рецензування статей виконується незалежно двома докторами технічних (фізико-математичних) наук або одним доктором наук, якщо співавтором статті є доктор наук або професор. Одним із рецензентів обов’язково є український або закордонний член редколегії Збірника.

Рецензент у письмовій формі представляє в редакцію рецензію, в якій підтверджує відсутність конфлікту інтересів, відповідність вимогам, можливі зауваження та висновок щодо прийняття статті до публікації або її відхилення. Форма рецензії наведена нижче, в ній містяться критерії, за якими стаття приймається або відхиляється.

Для авторів статей автора рецензія анонімна, прізвища рецензентів не вказуються у випусках збірника.

Зауваження рецензентів, що потребують виправлення, пересилаються авторові секретарем редакції. Відповіді автора і виправлений варіант статті знову пересилаються рецензентові. Стаття може бути опублікована тільки за наявності двох позитивних рецензій.

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка" 2019
All Rights Reserved.